Zdrowo i szczęśliwie przez życie | bluesferajna.eu

Jak dbać o wygląd i o swoje zdrowie? Jak dożyć zdrowej i szczęśliwej starości? Na te i wiele innych pytań odpowiedź poznasz tutaj!

Podejrzewasz alergię?

Podejrzewasz alergię?


Co zro­bić, jeżeli podej­rze­wasz aler­gię u sie­bie lub swo­jego dziecka?

W ramach opieki zdro­wot­nej w Pol­sce pomoc w roz­po­zna­niu i lecze­niu aler­gii możesz uzy­skać w nastę­pu­jący sposób:

1. Wybierz się do leka­rza rodzin­nego lub pedia­try (w ramach pod­sta­wo­wej opieki zdro­wot­nej, POZ)
2. Lekarz zapyta o nie­po­ko­jące Cię objawy i dopyta o zwią­zek mię­dzy ich wystę­po­wa­niem a kon­tak­tem z aler­ge­nem i rodzinne wystę­po­wa­nie cho­rób aler­gicz­nych oraz prze­pro­wa­dzi bada­nie lekar­skie. Razem spró­bu­je­cie usta­lić listę podej­rze­wa­nych aler­ge­nów i dal­sze postę­po­wa­nie diagnostyczne.

Ważne: Spi­sy­wa­nie oko­licz­no­ści wystę­po­wa­nia obja­wów bar­dzo uła­twi leka­rzowi diagnostykę https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awierzb.

W dzien­niczku obja­wów naj­le­piej jest zano­to­wać podej­rzany aler­gen, czas, który upły­nął pomię­dzy kon­tak­tem z aler­ge­nem a obja­wami, rodzaj, nasi­le­nie i czas trwa­nia obja­wów. Przy­kład dzien­niczka die­te­tycz­nego sto­so­wa­nego w przy­padku podej­rze­nia aler­gii pokar­mo­wych: tutaj.

3. Na pod­sta­wie bada­nia lekarz pierw­szego kon­taktu może zade­cy­do­wać o popro­wa­dze­niu lecze­nia w ramach pod­sta­wo­wej opieki zdrowotnej.

4. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach lekarz pierw­szego kon­taktu zleci dodat­kowe bada­nia (naj­czę­ściej jest to mor­fo­lo­gia krwi oraz bada­nie ogólne moczu) i skie­ruje do spe­cja­li­sty aler­go­loga lub pul­mu­no­loga (przy podej­rze­niu astmy).

5. Spe­cja­li­ści przyj­mują w ramach tzw. ambu­la­to­ryj­nej opieki spe­cja­li­stycz­nej. Może być to porad­nia funk­cjo­nu­jąca w ramach przy­chodni lekar­skiej (np pl.wikipedia.org. zlo­ka­li­zo­wana w tym samym budynku), w ramach przy­chodni przy­szpi­tal­nych, albo zupeł­nie nie­za­leż­nie. Dodat­kowo część spe­cja­li­stów ma pod­pi­sany kon­trakt z NFZ w ramach indy­wi­du­al­nej spe­cja­li­stycz­nej prak­tyki lekar­skiej, gdzie porada będzie rów­nież udzie­lona bez­płat­nie. Aktu­alne dane o jed­nost­kach z pod­pi­sa­nym kon­trak­tem znaj­dują się na stro­nie inter­ne­to­wej NFZ odpo­wied­niego do miej­sca zamieszkania.

6. Lecze­nie roz­po­zna­nej aler­gii pro­wa­dzone jest przez Two­jego leka­rza rodzin­nego lub przez spe­cja­li­ste alergologa/pulmonologa, w zależ­no­ści od potrzeby.

Uwaga: Aktu­al­nie tylko lekarz alergolog/pulmunolog zleca wyko­na­nie testów aler­gicz­nych oraz dodat­ko­wych badań (np. spi­ro­me­trii). Rów­nież nie­które pre­pa­raty lecz­ni­cze mogą być prze­pi­sane przez leka­rza rodzin­nego jedy­nie na pod­sta­wie zaświad­cze­nia od spe­cja­li­sty aler­go­loga lub pulmunologa.

Ważne: Nie­stety na wizytę u spe­cja­li­sty alergologa/pulmunologa trzeba cze­kać, w zależ­no­ści od loka­li­za­cji, od kilku tygo­dni do kilku mie­sięcy. Dla­tego pacjenci czę­sto kon­sul­tują się pry­wat­nie, co jed­nak pociąga za sobą koszty porady i badań dodatkowych.

Rate this post