Zdrowo i szczęśliwie przez życie | bluesferajna.eu

Jak dbać o wygląd i o swoje zdrowie? Jak dożyć zdrowej i szczęśliwej starości? Na te i wiele innych pytań odpowiedź poznasz tutaj!

Badania nad alergią poprawiają życie alergików!

Badania nad alergią poprawiają życie alergików!


W jaki spo­sób hodo­wa­nie komó­rek w labo­ra­to­rium może wpły­nąć na poprawę stanu zdro­wia u alergika?

Dobrym przy­kła­dem są tu bada­nia nad immu­no­te­ra­pią swo­istą (odczu­la­niem). Tera­pię tę pierw­szy raz zasto­so­wano ponad 100 lat temu, w 1911 roku, kie­ru­jąc się obser­wa­cjami kli­nicz­nymi i potwier­dzoną sku­tecz­no­ścią szcze­pio­nek prze­ciw cho­ro­bom zakaź­nym. Przez wiele lat była ona sto­so­wana w spo­sób czy­sto empi­ryczny, poprzez dobie­ra­nie aler­genu i spo­sobu jego przy­rzą­dze­nia wg prze­ko­nań leka­rza. W latach ‘70 zespół dr Lichtenstain’a z Bal­ti­more, USA, prze­pro­wa­dził pierw­sze próby kli­niczne demon­stru­jące wyż­szość oczysz­czo­nego eks­traktu jadu psz­czół nad wycią­giem z całych psz­czół i pla­cebo. Wyniki odczu­la­nia pacjen­tów leczo­nych oczysz­czo­nym eks­trak­tem jadu psz­czół były tak wyraź­nie lep­sze od wyni­ków pozo­sta­łych dwóch grup, że próby kli­niczne prze­rwano, uzna­jąc odczu­la­nie jadem za złoty standard pl.wikipedia.org.

Od roku 1980 połą­czone wysiłki che­mi­ków, bio­lo­gów i bio­che­mi­ków dopro­wa­dziły do stwo­rze­nia syn­te­tycz­nych aler­ge­nów, umoż­li­wia­jące ich pro­duk­cje w spo­sób jed­no­rodny, kon­tro­lo­walny, i na prze­my­słową skalę. Bada­nia labo­ra­to­ryjne pro­wa­dzone przez ostat­nie dwa dzie­się­cio­le­cia umoż­li­wiły  zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów bio­lo­gicz­nych i immu­no­lo­gicz­nych aler­gii, a co za tym idzie, opra­co­wy­wa­nie tera­pii celo­wa­nych w kon­kretne komórki  (np. szcze­pionki aler­giczne prze­ciw lim­fo­cy­tom T).

Dzięki opi­sa­nej powy­żej pracy wielu leka­rzy i naukow­ców, coraz wię­cej pacjen­tów na całym świe­cie, rów­nież w Pol­sce, po przej­ściu immu­no­te­ra­pii doświad­cza łagod­niej­szych symp­to­mów pod­czas kon­taktu z aler­ge­nem, nie­któ­rzy prze­cho­dzą go wręcz bez­ob­ja­wowo https://pl.wikipedia.org/wiki/Paciorkowce. Co waż­niej­sze, takie lecze­nie może rów­nież zapo­bie­gać roz­wo­jowi cho­roby i postę­powi mar­szu aler­gicz­nego. Oprócz poprawy jako­ści życia aler­gika i jego bli­skich, ma to rów­nież swój wymiar eko­no­miczny; pozwala zde­cy­do­wa­nie ogra­ni­czyć liczbę zwol­nień cho­ro­bo­wych z powodu aler­gii koszt zakupu leków czy dojazdu do szpitala.

Bada­nia bio­che­miczne, immu­no­lo­giczne i kli­niczne nie ustają – w przy­go­to­wa­niu są uno­wo­cze­śnione, bar­dziej sku­teczne (i bez­pieczne) pre­pa­raty aler­ge­nowe. Pro­wa­dzone są rów­nież bada­nia nad moż­li­wo­ścią zasto­so­wa­nia tera­pii geno­wej w lecze­niu aler­gii. Odkry­cia umoż­li­wia­jące lep­sze zro­zu­mie­nie mecha­ni­zmów kon­tro­lu­ją­cych akty­wa­cję i unie­czyn­nie­nie odpo­wie­dzi immu­no­lo­gicz­nej poma­gają w pro­jek­to­wa­niu nowych stra­te­gii tera­peu­tycz­nych, i wska­zują na obie­cu­jące, dotych­czas nie­znane, czą­steczki i komórki, które mogą się stać celem takich inter­wen­cji https://pl.wikipedia.org/wiki/Patogen. W efek­cie, bada­nia naukowe pro­wa­dzą do opra­co­wa­nia nowo­cze­snych tera­pii, które pozwolą leczyć aler­gie bar­dziej sku­tecz­nie – i w spo­sób bar­dziej dogodny dla pacjenta. Dla­tego waż­nym aspek­tem misji naszej Fun­da­cji jest pro­mo­wa­nie idei badań nad aler­gią. Wspie­ra­jąc je przy­czy­niamy się bowiem do two­rze­nia real­nych roz­wią­zań dla tych, któ­rzy cier­pią z powodu cho­rób alergicznych!

Rate this post